Центар Жупа
Општина Центар Жупа / - 1258 с. Ценар Жупа, Северна Македонија
Центар Жупа
Транспарентност

Вклученост и праведност

Отчетност

Вкупен индекс за година

Планирани приходи и приливи

Приходи и приливи на општини
Приходи и приливи на општини по година

Општински буџет по област

Општински буџет по област
Општински буџет по област за година

Општински буџет по програма

Општински буџет по програма
Општинскибуџетпо програма
 • Совет на општина
 • Градоначалник
 • Е-Општинска администрација
 • Урбано планирање
 • Локален економски развој
 • Комунални дејности
 • Култура
 • Спорт и рекреација
 • Програми за развој
 • Образование
 • Заштита на животна средина и природа
 • Унапредување на здравствена заштита
 • Социјална заштита и заштита на деца
 • Противпожарна заштита
 • Заштита и спасување
 • Родова еднаквост
Буџет за програма по година
Општински буџет по програма

Реализација на буџет

Реализација на буџет по област
Реализација на буџет по програма
Id Date Received Receiver Name Issuer Name Issuer Account Issuer EC Code Issuer Program Amount